top of page

טיפול קבוצתי | סביב מדורת השבט

"טיפול מסוג זה מבוסס על מודלים מקובלים של התערבות קבוצתית, לצד פרוטוקולים טיפוליים הולמים לתחום שנוסחו בהתבסס על מחקר פרטני ונרחב"

האדם הוא החיה היחידה המבשלת את מזונה ואוכלת אותו בצוותא. אפילו חיות חברתיות הצדות בלהקה ניזונות, בסופו של דבר, כל אחת בגפה. אנתרופולוגים-היסטוריים מצביעים על כך שאבולוציונית, החברה האנושית התפתחה סביב מדורת השבט ואגב בישול ואכילה במשותף. פרקטיקות כאלו הפכו את הבישול בצוותא לנדבך מרכזי ביצירת כישורים חברתיים, ליבון בעיות, גיבוש אסטרטגיות פעולה משותפות, ולימוד הדדי בין שווים. Culinary Art Therapy) - CAT , טיפול בבישול) מבקשת לחזור למדורת השבט ולרתום את הממדים המעצימים של הקבוצה האנושית המבשלת.

השיטה נוסתה בהצלחה על קבוצות מגוונות, הכוללות ילדים ובוגרים, גברים ונשים, המתמודדים עם סרטן, סוכרת, HIV, הפרעות אכילה, קשרי הורה-ילד, נוער בסיכון ואוכלוסיות על הספקטרום האוטיסטי. טיפול מסוג זה מבוסס על מודלים מקובלים של התערבות קבוצתית, לצד פרוטוקולים טיפוליים הולמים לתחום שנוסחו בהתבסס על מחקר פרטני ונרחב. טיפול קבוצתי נערך לרוב בהנחיה משותפת של ד"ר ברק-נחום והדיאטנית לימור בן חיים וכולל כחמישה-עשר משתתפים. לצד העבודה עם המנחות ורכישת כלים וידע מתחומי הקולינריה והתזונה, מאפשר טיפול שכזה משובים רבים ומגוונים יותר מקרב חברי הקבוצה, ומאגר רחב של סיפורי חיים ואנלוגיות בונות. כל אלו פותחים צוהר לאופני התמודדות והסתגלות חדשים.

טיפול קבוצתי סטנדרטי כולל שמונה עד שניים-עשר מפגשים שבועיים בני שעתיים במגוון מסגרות. ד"ר ברק-נחום ולימור בן חיים מפעילות כעת את "קבוצות הקדרה הבריאה" לחולי סוכרת ובני משפחה בבית החולים איכילוב

bottom of page